Sách » Truyện Trung Hoa

Truyện Thành ngữ Trung Quốc

#Tựa đề
1 Mao Toại tự tiến
2 Danh lạc Tôn Sơn
3 Minh châu ám đầu
4 Lưỡng bại câu thương
5 Mãn thành phong vũ
6 Kê minh cẩu đạo
7 Tinh bì lực tận
8 Cấm nhược hàn thiền
9 Lưu ngôn phi ngữ
10 Lục lực đồng tâm
11 Lực bất tòng tâm
12 Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung
13 Kiêm thính tắc minh
14 Giá họa vu nhân
15 Ký nhân ly hạ
16 Cử kỳ bất định
17 Giang lang tài tận
18 Quyển thổ trùng lai
19 Lão sinh thường đàm
20 Lão mã thức đồ
21 Lao nhi vô công
22 Xuất nhân đầu địa
23 Lang tử dã tâm
24 Không khom lưng vì 5 đấu gạo
25 Lao khổ công cao
26 Đắc tâm ứng thủ
27 Không trung lầu các
28 Đạo thính đồ thuyết
29 Không tiền tuyệt hậu
30 Cử án tề mi
31 Tập tư quảng ích
32 Cước đạp thực địa
33 Tiễn tại huyền thượng
34 Cận thủy lâu đài
35 Gia đồ tứ bích
36 Kê khuyển bất ninh
37 Hoàng lương nhất mộng
38 Họa bánh xung cơ
39 Họa long điểm tinh
40 Hồ trung thiên địa
41 Hậu sinh khả úy
42 Hạc lập kê quần
43 Hống đường đại tiếu
44 Phụ kinh thỉnh tội
45 Trương Cư Chính biến pháp
46 Sự biến năm Canh Tuất
47 Tĩnh Nan Chi Dịch
48 Tam cố mao lư
49 Táng tâm bệnh cuồng
50 Như thích trọng phụ
51 Nhân ngôn khả úy
52 Quần sách quần lực
53 Khuyển nha giao thố
54 Thần công quỷ phủ
55 Nhất nhật thiên lý
56 Nhất y đới thủy
57 Nhất tơ bất cẩu
58 Nhất võng đả tận
59 Duy mệnh thị tùng
60 Ái ốc cập điểu
61 Lão mã thức đồ
62 Lão sinh thường đàm
63 Giá họa vu nhân
64 Tẩy nhĩ cung thính
65 Vật dĩ loại tụ
66 Khánh trúc nam thư
67 Thủ nhi đại chi
68 Cùng binh độc vũ
69 Xu viêm phụ thế
70 Bách xuyên quy hải (trăm sông đổ ra biển)
71 Ban môn lộng phủ
72 Hân hân hướng vinh
73 Tâm khoáng thần di (chỉ tâm hồn rộng mở)
74 Nhân nhân tự nguy
75 Bể dâu
76 Nhật mộ đồ cùng
77 Nhất nặc thiên kim
78 Nhất minh kính nhân
79 Tước túc thức lý
80 Bán đồ nhi phế
81 Hành tướng tựu mộc
82 Bất sỉ hạ vấn
83 Tân trí như quy
84 Yểm nhĩ đạo linh
85 Nhất bại đồ địa
86 Dạ dĩ kế nhật
87 Nhất khưu chi lạc
88 Tuyết trung tống thán
89 Sư xuất vô danh
90 Thịnh khí lăng nhân
91 Sát kê yên dụng ngưu đao
92 Minh châu ám đầu
93 Nhất mao bất bạt
94 Nhất tiễn song điêu
95 Thanh danh lang tịch
96 Chí công vô tư
97 Thương phong bại tục
98 Thực bất cam vị
99 Sinh thôn hoạt bóc
100 Thăng đường nhập thất
101 Mục bất thức đinh
102 Cao sơn lưu thủy
103 Thanh sắc câu lệ
104 Thanh đông kích tây
105 San san lai trì
106 Sát thân thành nhân
107 Tang gia chi khuyển
108 Tam nhân thành hổ
109 Tam lệnh ngũ thân
110 Tái ông thất mã
111 Nhập mộc tam phân
112 Nhũ tử khả giáo
113 Như ngư đắc thủy
114 Như hỏa như đồ
115 Khánh trúc nan thư
116 Khúc cao hòa quả
117 Nhẫn nhục phụ trọng
118 Khéo đoạt thiên công
119 Cường nỏ chi mạt
120 Thỉnh quân nhập ung
121 Thanh vân trực thượng
122 Tần Tấn chi hảo
123 Khéo thủ hào đoạt
124 Khuynh thành khuynh quốc
125 Thân thống thù khoái
126 Tiền công tận khí
127 Thiên tái nan phùng
128 Kỵ hổ nan hạ
129 Phá phủ trầm châu
130 Thiên quân nhất phát
131 Khởi tử hồi sinh
132 Kỷ nhân ưu thiên
133 Kỳ hóa khả cư
134 Bình dị cận nhân
135 Phá kính trùng viên
136 Bình thủy tương phùng
137 Thất phu chi dũng
138 Phi kinh trảm cức
139 Phao chuyên dẫn ngọc
140 Mãi độc hoàn châu
141 Điểu tận cung tàng
142 Minh triết bảo thân
143 Mạc lăng lưỡng khả
144 Bì vu bôn mệnh
145 Mục bất thức đinh
146 Mê đồ tri phản