Sách » Lịch Sử

Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

#Tựa đề
1 Ban Siêu đầu bút tòng nhung
2 Lão đang ích tráng
3 Vương Mãng cải chế
4 Chiêu Quân xuất tái
5 Trương Khiên thông Tây vực
6 Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh
7 Phi tướng quân Lý Quảng
8 Lã hậu chi loạn
9 Tiêu Tào lưỡng tướng quốc
10 Bá vương biệt Cơ
11 Tiêu Hà đêm trăng đuổi Hàn Tín
12 Hồng môn yến kinh hồn bạt vía
13 Tây Sở bá vương Hạng Vũ
14 Trần Thắng và Ngô Quảng dựng cờ khởi nghĩa
15 Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên
16 Kinh Kha thích Tần Vương
17 Kỳ hóa khả cư
18 Tín Lăng Quân thiết phù cứu Triệu
19 Mao Toại tự tiến
20 Triệu Quát chỉ thượng đàm binh
21 Hoàn bích quy Triệu
22 Khuất Nguyên ái quốc đầu giang
23 Trương Nghi, liên hoành tán liên minh
24 Mạnh Thường Quân dưỡng khách
25 Triệu Vũ Linh Vương, Hồ phục, Kỵ xạ
26 Tôn Tẫn - Bàng Quyên đấu trí
27 Thương Ương nam môn lập mộc
28 Tam gia phân Tấn
29 Phạm Lãi và Văn Chủng
30 Câu Tiễn nếm mật nằm gai
31 Khổng Tử chu du liệt quốc
32 Ngũ Tử Tư quy báo Sở Vương thù
33 Sở Trang Vương nhất minh kinh nhân
34 Tần Mục Công tranh bá
35 Công tử Trọng Nhĩ lưu vong
36 Tống Tương Công ngu xuẩn
37 Tề Hằng Công cửu hợp chư hầu
38 Quản Bào chi giao
39 Phong hỏa hí chư hầu
40 Quốc nhân bạo loạn
41 Chu Công phụThành Vương
42 Chu Vũ Vương phạt Trụ
43 Chu Văn Vương phỏng hiền
44 Sự tàn bạo vô đạo của vua Trụ
45 Đệ nhất hiền tướng Y Doãn
46 Hạ Kiệt và Thương Thang
47 Đại Vũ trị thủy
48 Nghiêu Thuấn nhường ngôi
49 Hoàng Đế chiến Suy Vưu
50 Hòa thượng làm nguyên soái
51 Thành Cát Tư Hãn
52 Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
53 Tên giặc bán nước Tần Cối
54 Nhạc Phi tinh trung báo quốc
55 Nỗi nhục năm Tịnh Khang
56 Đại văn hào Tô Thức
57 Tư Mã Quang và "Tư trị thông giám"
58 Vương An Thạch biến pháp
59 Phạm Trọng Yêm tâm ưu thiên hạ
60 Khấu Chuẩn chống giặc Liêu
61 Lý hậu chủ vong quốc
62 Bối tửu thích binh quyền
63 Trần Kiều binh biến
64 Xung thiên đại tướng quân Hoàng Sào
65 Kiêu tướng Quách Tử Nghi
66 Dương Quý Phi thảm tử Mã Nguy Dịch
67 An Sử chi loạn
68 Tiên thơ và Thánh thơ
69 Lý Lâm Phố khẩu mật tâm xà
70 Diêu Sùng và Tống Cảnh
71 Nữ hoàng Võ Tắc Thiên
72 Sông Chan Can Pu và công chúa Văn Thành
73 Huyền Trang Tây du thỉnh kinh
74 Ngụy Chinh - tấm gương của đế vương
75 Quyết chiến Huyền Võ môn
76 Tần vương Lý Thế Dân
77 Lý Mật ngưu giác quải thư
78 Tùy Thang Vương du ngoạn Giang Đô
79 Trần hậu chủ vong quốc
80 Hiếu Văn Đế cải chế
81 Nhà khoa học cổ đại Tổ Xung Chi
82 Trận đánh Phì Thủy
83 Vương Mãnh bắt rận bàn việc thiên hạ
84 Vương, Mã cộng thiên hạ
85 Bát vương chi loạn
86 "Văn kê khởi vũ, Trung lưu kích tiếp"
87 Thạch Sùng và Vương Khải so giàu
88 Dương Hỗ, Đỗ Dự diệt Ngô
89 Tam quốc quy Tấn
90 Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỷ
91 Bảy lần bắt Mạnh Hoạch
92 Trận Xích Bích
93 Ba lần đến lều tranh
94 Trận chiến Quan Độ
95 Mượn danh Thiên tử ra lệnh cho thiên hạ
96 Vương Doãn khéo diệt Đổng Trác
97 Đổng Trác chuyên quyền
98 Hoàng Cân quân khởi nghĩa (Khởi nghĩa Khăn vàng)
99 Sự kiện "Đảng Cố"