Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

Năm 42 (Nhân Dần) :Mã Viện đánh vào Giao Chỉ.

Image

Bộ binh của Mã Viện và thủy quân của Đoàn Chí gặp nhau ở Hợp Phố.

Bộ binh của Mã Viện và thủy quân của Đoàn Chí gặp nhau ở Hợp Phố. Tại đây, Đoàn Chí mắc bệnh, chết. Vua Hán cho Mã Viện thống suất cả thủy binh và bộ binh theo đường bờ biển tiến vào Giao Chỉ. Thuyền ít, không đủ chỗ cho cả đaịa quân vượt biển. Mã Viện phải tổ chức hành quân trên bộ lẫn trên biển, vừa dùng thuyền vượt biển vừa đi đường núi ven biển. Đoạn quân bộ dọc theo đường núi, phát cây rừng mở đường hơn nghìn dặm dọc theo biển Đông Bắc Giao Chỉ. Từ vùng ven biển vịnh Bái Tử Long và Hạ Long, Mã Viện đưa hai đạo quân thủy bộ ngược sông Bạch Đằng tới Lục Đầu rồi đánh sâu vào Giao Chỉ.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 17.