Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

Năm 1928 :Nguyễn Ái Quốc đến Xiêm (Thái Lan).

Image

Mùa thu năm 1928, Nguyễn Ái Quốc về hoạt động tại Xiêm (Thái Lan), Người hoạt động ở nhiều địa phương, đặt biệt là những địa bàn có nhiều Việt kiều sinh sống như Bản Đông, Udon, Xavang, Xacôn Nakhon, Băng Cốc… Tại đây, Người mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ, tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước trong Việt kiều, đổi tên tờ báo Đồng thanh (của Hội thân ái) thành tờ báo Thân Ái làm cơ quan tuyên truyền cách mạng của Việt kiều… Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Xiêm đến cuối năm 1929, sau đó trở về Trung Quốc chuẩn bị cho hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

Mùa thu năm 1928, Nguyễn Ái Quốc về hoạt động tại Xiêm (Thái Lan), Người hoạt động ở nhiều địa phương, đặt biệt là những địa bàn có nhiều Việt kiều sinh sống như Bản Đông, Udon, Xavang, Xacôn Nakhon, Băng Cốc… Tại đây, Người mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ, tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước trong Việt kiều, đổi tên tờ báo Đồng thanh (của Hội thân ái) thành tờ báo Thân Ái làm cơ quan tuyên truyền cách mạng của Việt kiều… Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Xiêm đến cuối năm 1929, sau đó trở về Trung Quốc chuẩn bị cho hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 147.