Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

980 (Canh Thìn) :Lê Hoàn lên ngôi vua. Lập ra nhà Tiền Lê.

Image

Biết tin triều đình Hoa Lư rối loạn, Hầu Nhân Bảo là quan coi giữ Ung Châu, Trung Quốc, tâu về vua Tống xin cất binh sang đánh chiếm nước ta.

Biết tin triều đình Hoa Lư rối loạn, Hầu Nhân Bảo là quan coi giữ Ung Châu, Trung Quốc, tâu về vua Tống xin cất binh sang đánh chiếm nước ta. Vua Tống cho Hầu Nhân Bảo giữ chức Giao Châu thủy lục chuyển vận sứ, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực đều làm chức Binh mã đô hộ thư, tập hợp lực lượng, hẹn ngày kéo sang xâm lược.

Tháng 7 (âl)

Trước sự đe dọa của giặc ngoại xâm, Thái hậu Dương Vân Nga đã trao quyền cho Lê Hoàn tổ chức kháng chiến, phong cho Phạm Cự Lạng (em trai Phạm Hạp) làm Đại tướng quân, cùng Lê Hoàn đem quân chống giặc.

Các tướng lĩnh, đứng đầu là Phạm Cự Lạc tôn Lê Hoàn lên làm vua. Dương Thái hậu thấy mọi người ủng hộ và tôn Lê Hoàn, liền sai lấy áo long cổn của Đinh Tiên Hoàng khoác lên mình Lê Hoàn, trao ngôi vua cho ông.

Lê Hoàn lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Thiên Phúc. Đinh Toàn bị giáng xuống làm vệ vương như cũ.

Tháng 10 (âl)

Vua Tống hạ chiếu xuất quân, sai Lư Đa Tốn đưa thư đe dọa, bắt quân ta phải thuần phục.

Lê Hoàn sai Giang Cự Vọng và Vương Thiệu tô đem thư sang nhà Tống, đưa biểu của Đinh Toàn cầu nối ngôi cha để hòa hoãn và ké dài thời gian chuẩn bị.

Vua Tống sai Trương Tôn Quyền đưa thư đòi mẹ con Đinh Toàn sang chầu, hứa ban quyền cao cho Lê Hoàn, nếu không nghe sẽ mang quân sang đánh dẹp. Lúc này quân Tống đã cất binh. Lê Hoàn không trả lời, gấp rút tổ chức kháng chiến.

Quân Tống chia làm nhiều mũi tiếng sang: bộ binh do Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khân Tộ chia nhau cầm quân từ Ung Châu (Quảng Tây) theo đường Lãng Sơn tiến sang; Thủy quân do Lưu Trừng chỉ huy theo đường sông Bạch Đằng, cùng tiến vào nước ta. Giặc âm mưu hội quân ở Đại La, tấn công Hoa Lư.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 54.