Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

931 (Tân Mão): Dương Đình Nghệ khởi nghĩa thắng lợi

Nhà Nam Hán tái chiếm đất Việt, nhưng thực tế bộ máy thống trị chỉ tồn tại được ở vùng quanh Đại La và phía bắc.

Năm này, ở Dương Xá (Thanh Hóa), hào trưởng Dương Đình Nghệ (*), một tướng cũ của họ Khúc, tăng tích cực xây dựng lực lượng lo việc giải phóng đất nước. Trước hết ở hương Dương Đình Nghệ có đến 3.000 tráng sĩ làm nha binh.

Tháng 2 (Âm lịch): Dương Đình Nghệ tiến ra đánh Đại La. Nhà Nam Hán sai Thừa chỉ Trình Bảo đem quân sang cứu, quân tiếp viện chưa kịp tới thì Dương Đình Nghệ đánh chiếm xong Đại La, giết chết Lương Khắc Trinh, đuổi Lý Tiến chạy dài. Sau đó, Dương Đình Nghệ giao chiến với quân cứu viện Nam Hán ở ngoài thành Đại La, giết chết Trình Bảo, phá tan quân Nam Hán, tiếp tục sự nghiệp họ Khúc, làm chủ đất nước, Dương Đình Nghệ xưng làm Tiết độ sứ.

Tháng 3 (Âm lịch) năm 937: Kiều Công Tiễn người Châu Phong (Vĩnh Phúc, Phú Thọ), nha tướng của Dương Đình Nghệ, giết chủ, đoạt chức Tiết độ sứ.


Chú thích:

(*) Quê hương, đất bản bộ của Dương Đình Nghệ ở ấp Ràng (Dương Xá) châu Ái, nay thuộc Thiệu Dương, huyện Đông Sơn, tình Thanh Hóa. Tại đây có đền thờ ông.

Nguồn: Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 49.