Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

930 (Canh Dần) :Quân Nam Hán xâm lược nước Việt.

Image

Năm 930, vua Nam Hán là Lưu Cung sai Lương Khắc Trinh (tức Lý Khắc Chính) đem quân sang đánh cướp nước Việt.

Năm 930, vua Nam Hán là Lưu Cung sai Lương Khắc Trinh (tức Lý Khắc Chính) đem quân sang đánh cướp nước Việt. Khúc Thừa Mỹ chống đở không nổi, bị bắt đưa về Trung Quốc. Quân Nam Hán chiếm Đại La, lại tiến vào châu Ái, châu Hoan (Bắc Trung Bộ) tấn công Champa. Vua Nam Hán cử Lý Tiến làm Thứ sử, cùng Lương Khắc Trinh cai quản, đóng giữ Giao Châu.

Tuy nhà Hán tái chiếm đất Việt, nhưng bộ máy thống trị chỉ tồn tại được ở vùng quanh Đại La, và phía Bắc.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 49.