Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

907 (Đinh Mão) :Khúc Thừa Dụ mất

Image

Tháng 6 (âl) Khúc Thừa Dụ mấtTháng 7 (âl) Khúc Hạo (con Khúc Thừa Dụ) lên thay giữ chức Tiết độ sứ.

Tháng 6 (âl) Khúc Thừa Dụ mất

Tháng 7 (âl) Khúc Hạo (con Khúc Thừa Dụ) lên thay giữ chức Tiết độ sứ. lúc này Trung Quốc Chu Ôn cướp ngôi nhà Đường, lập ra nhà Hậu Lương. Nhà Hậu Lương cũng buộc phải thừa nhận Khúc Hạo làm Tiết độ sứ.

Là nhà cải cách và tổ chức quản lý giỏi, Khúc Hạo đã chia đặt lại các lộ, phủ, châu, giáp và xã ở các xứ. Chú trọng cấp hành chính ở cơ sở, ở giáp Khúc Hạo đặt ra các chức Quản giáp và Phó tri giáp, ở xã đặt ra chức Chánh lệnh trưởng và tá (phó) lệnh trưởng; bình quân thuế ruộng, tha bỏ lực dịch, lập sổ khai hộ khẩu, kê rõ họ tên quê quán giao cho giáp trưởng trông coi; lấy “khoan, giản, an, lạc” (khoan dung, giản dị, yên ổn, vui vẻ) làm phương châm cai trị đất nước.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 48.