Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

7 đến 11-2-1965 :Đế quốc Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng khô

Image

Các đơn vị bộ đội phòng không, hải quân và lực lượng phòng không các tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An đã đánh trả quyết liệt máy bay địch, bắn rơi 22 chiếc; riêng ngày 11-2 bắn rơi 9 chiếc, bắn bị thương một số máy bay khác, bắt nhiều giặc lái Mỹ; bắn chìm ba tàu chiến địch.

Các đơn vị bộ đội phòng không, hải quân và lực lượng phòng không các tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Linh, Nghệ An đã đánh trả quyết liệt máy bay địch, bắn rơi 22 chiếc; riêng ngày 11-2 bắn rơi 9 chiếc, bắn bị thương một số máy bay khác, bắt nhiều giặc lái Mỹ; bắn chìm ba tàu chiến địch.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 268.