Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

618-905 :Nhà đường đô hộ đất Việt.


Sau một thời gian cai trị ở Trung Quốc, đến năm 618 ở Trung Quốc diễn ra loạn lạc, nhà Tùy suy yếu và sụp đổ.

Sau một thời gian cai trị ở Trung Quốc, đến năm 618 ở Trung Quốc diễn ra loạn lạc, nhà Tùy suy yếu và sụp đổ. Vào thời gian này, nhà Đường được thành lập. Nhà Đường tiến hành chiến tranh liên miên, đánh chiếm đất đai của hầu hết các dân tộc láng giềng. Nhà Đường thực hiện bành trướng xuống phía Nam, tiếp tục thống trị nước ta.

Năm 622 nhà Đường lập Giao Châu đô hộ phủ, đến năm 679 đổi thành An Nam đô hộ phủ (sử Trung Quốc bắt đầu gọi ta là An Nam kể từ đó). Với các hình thức và thủ đoạn cai trị xảo quyệt, hà khắc và ngu dân.

 

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp