Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

602 (Nhâm Tuất) :Lý Phật Tử lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống nhà Tùy xâm lược.


Năm 581, nhà Tùy được thành lập ở Trung Quốc. Đến năm 589 sau khi diệt được nhà Trần ở Giang Nam, vua Tùy buộc Lý Phật Tử phải vào chầu và thần phục nhà Tùy.

Năm 581, nhà Tùy được thành lập ở Trung Quốc. Đến năm 589 sau khi diệt được nhà Trần ở Giang Nam, vua Tùy buộc Lý Phật Tử phải vào chầu và thần phục nhà Tùy. Lý Phật Tử đã chống lại, tìm kế hoãn binh để chuẩn bị lực lượng chống lại sự xâm lược của nhà Tùy. Vua Tùy liền phong Lưu Phương thứ sử Qua Giao Châu làm Giao Châu đạo hành quân tổng quản, Kính Đức Lượng làm trưởng sự chỉ huy 27 quân doanh (khoảng 10 vạn quân) tiến vào xâm lược nước Vạn Xuân. Quân Lưu Phương vượt biên giới, vào tới núi Đô Long đánh tan 2.000 quân của Lý Phật Tử đóng giữ ở đây. Lý Phật Tử xin hàng, bị Lưu Phương bắt giải sang Trung Quốc. Nhiều tướng sĩ của Lý Phật Tử tiếp tục chiến đấu nhưng đều bị thất bại, bị bắt và bị giết.

Từ đây nước Vạn Xuân bị mất về tay quân xâm lược nhà Tùy. Triều Tiền Lý tồn tại được 60 năm (544-602) tới đây chấm dứt.

 

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp