Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

6 đến 8-6-1969 :Đại hội thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Image

Đại hội đại biểu quốc dân MNVN long trọng tuyên bố thành lập chế độ CHMNVN và đề ra những quy định lớn về đường lối đối ngoại và về cơ cấu tổ chức. Đại hội đã thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN) do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch, Bác sĩ Phùng Văn Cung, Giáo sư Nguyễn Văn Kiết, cụ Nguyễn Đóa làm Phó Chủ tịnh và Hội đồng cố vấn CPCMLTCHMNVN do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch, Luật sư trịnh Đình Thảo làm phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu quốc dân MNVN long trọng tuyên bố thành lập chế độ CHMNVN và đề ra những quy định lớn về đường lối đối ngoại và về cơ cấu tổ chức. Đại hội đã thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN) do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch, Bác sĩ Phùng Văn Cung, Giáo sư Nguyễn Văn Kiết, cụ Nguyễn Đóa làm Phó Chủ tịnh và Hội đồng cố vấn CPCMLTCHMNVN do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch, Luật sư trịnh Đình Thảo làm phó Chủ tịch.

Việc thành lập CPCMLTCHMNVN và Hội đồng cố vấn Chính phủ đánh dấu những thắng lợi mới có ý nghĩa lịch sử của cách mạng miền Nam, biểu hiện rực rỡ ý chí của nhân dân miền Nam, thực hiện quyền làm chủ của mình. Nhiều nơi trên thế giới đã công nhận CPCMLTCHMNVN và quyết định lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ.

Trong tháng 6-1969, đã có 23 nước XHCN và dân tộc chủ nghĩa công nhận CPCMLTCHMNVN , trong đó 21 nước đã đặt quan hệ ngoại giao.

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 380.