Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

6 đến 8-11-1939 :Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hội nghị được triệu tập tại Hóc Môn, Bà Điểm (Gia Định) với sự tham dự của Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần…, dưới sự chủ tọa của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ. Diễn ra vào thời điểm hai tháng sau khi Chiến tranh thế giới bùng nổ, thực dân Pháp đẩy mạnh khủng bố, Hội nghị đã giải quyết vấn đề chuyển hướng đường lối và phương pháp cách mạng trong tình hình mới.

Hội nghị được triệu tập tại Hóc Môn, Bà Điểm (Gia Định) với sự tham dự của Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần…, dưới sự chủ tọa của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Diễn ra vào thời điểm hai tháng sau khi Chiến tranh thế giới bùng nổ, thực dân Pháp đẩy mạnh khủng bố, Hội nghị đã giải quyết vấn đề chuyển hướng đường lối và phương pháp cách mạng trong tình hình mới. Nghị quyết của hội nghị đã phân tích tình hình thế giới, vạch rõ âm mưu của chủ nghĩa phát xít và đế quốc quốc tế, đồng thời dự đoán chiều hướng phát triển của thời cuộc, trong đó có khả năng phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương. Phân tích tình hình Đông Dương, nghị quyết khẳng định: “Cuộc khủng hoaûng kinh tế, chính trị, gây ra bởi đế quốc chiến tranh lần này sẽ nung nấu cách mạng Đông Dương bùng nổ”.

Hội nghị xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Đông Dương lúc này: “không có con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm vô luận da trắng hay da vàng, để tranh lấy giải phóng dân tộc” và chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đề ra khẩu hiệu: “tịch ký ruộng đất của đế quốc Pháp và của những địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc”.

Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ, quyết định những hình thức đấu tranh phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới, trong đó chú trọng tới công tác xây dựng Đảng để tạo nên sự thống nhất về ý chí hành động. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển quyết định trong chỉ đạo cách mạng Việt Nam bước vào giai đọan trực tiếp giành độc lập dân tộc.

Nguồn: Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919 -1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 307.