Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

6-3-1946: Ký Hiệp định sơ bộ Việt – Pháp

Image

Thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoaõn với thực dân Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng ra khỏi miền Bắc, chính phủ Việt Nam đã ký với đại diện chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ tại ngôi nhà số 2 phố Lê Lai, Hà Nội.

Thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoaõn với thực dân Pháp để đẩy nhanh quân Tưởng ra khỏi miền Bắc, chính phủ Việt Nam đã ký với đại diện chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ tại ngôi nhà số 2 phố Lê Lai, Hà Nội.

Nội dung cơ bản của Hiệp định là:

1- Nước Pháp công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một nước tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính của mình ở trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp.

2- Nước Pháp cam đoan sẽ thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về việc thống nhất ba kỳ.

3- Nước Việt Nam thuận để 15.000 quân Pháp vào miền Bắc Việt Nam thay quân Tưởng và sẽ rút hết sau 5 năm, mỗi năm rút 1/5.

4- Hai bên đình chỉ ngay xung đột để mở rộng đàm phán chính thức.

Do kết quả của Hiệp định mà “gần một năm hòa bình đã cho chúng ta thời giờ để xây dựng lực lượng căn bản”.

Nguồn: Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 26.