Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

6-1932 :Đảng Cộng sản Đông Dương đưa ra chương trình hoạt động.

Image

Sau cao trào cách mạng 1930-1931, cuộc khủng bố trắng của chính quyền thực dân làm Đảng Cộng sản Đông Dương chịu nhiều tổn thất lớn. Trước tình hình đó, bản Chương trình hoạt động được đưa ra và Quốc tế Cộng sản công nhận.

Sau cao trào cách mạng 1930-1931, cuộc khủng bố trắng của chính quyền thực dân làm Đảng Cộng sản Đông Dương chịu nhiều tổn thất lớn. Trước tình hình đó, bản Chương trình hoạt động được đưa ra và Quốc tế Cộng sản công nhận. Chương trình này xác định lại những mục tiêu chiến lược của cuộc cách mạng tư sản dân quyền, đánh giá đầy đủ và khách quan thực tiễn cách mạng và đưa ra những biện pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh của quần chúng, nhanh chóng củng cố và tăng cường tổ chức Đảng; đề ra những mục tiêu cụ thể của cuộc cách mạng trong giai đọan mới với các khẩu hiệu đòi những quyền tự do, đòi thả tù chính trị, cải thiện chế độ nhà tù, giảm thuế cho dân nghèo, bãi bỏ độc quyền muối, rượu…

Chương trình cũng nhấn mạnh đến các phương pháp đấu tranh kết hợp giữa hình thức hợp pháp công khai và bí mật, củng cố và mở rộng các đòan thể cách mạng…

Bản chương trình hoạt động là một văn kiện quan trọng, góp phần khôi phục lại phong trào và chuẩn bị cho việc triệu tập Đại hội lần thứ nhất của Đảng.

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 215.