Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

6-1925 :Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh Niên cách mạng đồng chí hội.


Từ đầu năm 1925, trên cơ sở những hội viên trung kiên của Tâm tâm xã, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập “Nhóm bí mật” trong đó có 5 đảng viên cộng sản dự bị và 2 đoàn viên thanh niên cộng sản dự bị. Lấy “Nhóm bí mật” này làm nồng cốt, tháng 6-1925, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập.

Từ đầu năm 1925, trên cơ sở những hội viên trung kiên của Tâm tâm xã, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập “Nhóm bí mật” trong đó có 5 đảng viên cộng sản dự bị và 2 đoàn viên thanh niên cộng sản dự bị. Lấy “Nhóm bí mật” này làm nồng cốt, tháng 6-1925, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập.

Điều lệ của hội ghi rõ mục đích là: “Hy sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cách mạng dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành lại độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mạng thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản)”, đề cập tới việc kết nạp hội viên, hội học sinh, hội phụ nữ…, thành lập chính phủ nhân dân, áp dụng nguyên tắc Tân kinh tế , đoàn kết với giai cấp vô sản quốc tế…cơ cấu tổ chức của Hội được thiết lập từ Tổng bộ, Kỳ bộ, Tỉnh bộ, Huyện bộ cho tới các chi bộ. Tổng bộ đặt trụ sở tại Quảng Châu, xuất bản báo Thanh niên (21-6-1925), tổ chức các lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách, (các bài giảng sau này được tập hợp trong tác phẩm đường Kách mệnh). Từ cuối năm 1925, nhiều hội viên đã được cử về nước phát triển lực lượng, đến năm 1927 đã thành lập các kỳ bộ, năm 1929 số lượng hội viên lên tới 1.700 người. Hội đã trở thành hạt nhân lãnh đạo của các phong trào đấu tranh chống Pháp của các tầng lớp nhân dân. Hội cũng đã tìm cách bắt liên lạc để hướng tới sự thống nhất với các tổ chức trong nước. Đến giữa năm 1929, phần lớn hội viên của tổ chức này đã hướng về chủ nghĩa cộng sản và sau sự phân liệt tại Đại hội tháng 5-1929, các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời.

Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân 1930.

 

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 91.