Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

555 - 571 :Nhà nước thời Hậu Lý Nam Đế

Image

Năm 555 Đào Lang vương Lý Thiên Bảo mất ở động Dã Năng không có con nối quyền nên Lý Phật Tử lên thayNăm 557 Lý Phật Tử gây chiến với Việt Vương Triệu Quang Phục.

Năm 555 Đào Lang vương Lý Thiên Bảo mất ở động Dã Năng không có con nối quyền nên Lý Phật Tử lên thay

Năm 557 Lý Phật Tử gây chiến với Việt Vương Triệu Quang Phục. Sau năm lần giáp chiến không phân thắng bại hai bên giảng hòa chia đất và cùng kết mối thông gia. Năm 571 Lý Phật Tử bất ngờ cho quân đánh úp, chiếm đoạt toàn bộ quyền hành và đất đai thuộc quyền quản lý của Triệu Quang Phục. Lý Phật Tử cũng tự xưng là Lý Nam Đế nên sử củ gọi là hậu Lý Nam Đế đóng ở Phong Châu.

Năm 557 ở Trung Quốc tướng Trần Bá Tiên diệt nhà Lương lên làm vua lập ra nhà Trần xưng là Trần Vũ Đế (557-589).

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp