Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

550 (Canh Ngọ) :Triệu Quang phục (Triệu Việt Vương) đánh bại quân nhà Lương xâm lược, giành l

Image

Từ sau khi nhà nước Vạn Xuân được thành lập, chính quyền phương Bắc không ngừng tìm cánh đánh phá và thống trị.

Từ sau khi nhà nước Vạn Xuân được thành lập, chính quyền phương Bắc không ngừng tìm cánh đánh phá và thống trị. Với âm mưu bành trướng, năm 550 vua Lương cho Trần Bá Tiên giữ chức Thứ sử Giao Châu, để tiếp tục đàn áp nghĩa quân. Nhưng lúc này ở Trung Quốc có loạn Hầu Cảnh (548-552) vua Lương phải gọi gấp Bá Tiên đem quân về nước để cứu chúa. Ở Giao Châu chỉ còn Dương Sàn chỉ huy cuộc đánh dẹp Triệu Việt Vương. Nhân cơ hội ấy, tháng giêng năm Canh Ngọ, Triệu Quang Phục đem quân phản công, đánh bại quân nhà Lương, giết Dương Sàn, lấy được thành Long Biên, giành lại quyền tự chủ trên toàn đất nước, xây dựng lại nhà nước Vạn Xuân.

 

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp