Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

545 (Ất Sửu) :Nhà Lương chiếm lại Giao Châu, Lý Nam Đế về giữ thành Gia Ninh miền đồi núi tru

Image

Thiên Đức năm thứ haiNhà Lương vẫn cố ý đánh chiếm cho bằng được Giao Châu, nên tháng 6 năm Ất Sửu (545) chúng lại sai Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu đem quân sang sâm lược.

Thiên Đức năm thứ hai

Nhà Lương vẫn cố ý đánh chiếm cho bằng được Giao Châu, nên tháng 6 năm Ất Sửu (545) chúng lại sai Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu đem quân sang sâm lược. Trần Bá Tiên làm tướng tiên phong dẫn quân đi trước, xuất phát từ Phiên Ngung, bằng đường thủy nhanh chóng tiến vào Giao Châu, theo sông Lục Đầu bất ngờ đánh thành Long Biên, thủ phủ đô hộ cũ của quân xâm lược. Dương Phiêu kéo đại quân xâm lược theo đường bộ, đánh chiếm Việt Châu (tức Hợp Phố) rồi tiến vào Giao Chỉ, tức miền Bắc Bộ ngày nay.

Lý Nam Đế đưa 3 vạn quân ra chặn giặc ở phía dưới sông Lục Đầu, nhưng không được, phải lui về cửa sông Tô Lịch. Tại đây, dựa vào thành đất, lũy tre gỗ mới dựng không mấy kiên cố, quân đội Lý Nam Đế đã chiến đấu rất anh dũng , nhưng không cản được địch. Lão tướng Phạm Tu tử trận vào ngày 20 tháng 7 năm Ất Sửu (8-545). Lý Nam Đế buộc phải lui binh ngược sông Hồng, về giữ thành Gia Ninh trên miền đồi núi trung du ngã ba sông Trung Hà – Việt Trì.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 34.