Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

542 (NhâmTuất): Khởi nghĩa Lý Bí (Lý Bôn) thắng lợi.

Đầu năm 542, Lý Bí, hào trưởng người Việt, văn võ toàn tài đã cùng với Tinh Thiều nhân lòng oán hận của nhân dân Việt, kết nối với hào kiệt các châu thuộc miền đất nước ta đồng thời nổi dậy chống Lương.

Đầu năm 542, Lý Bí, hào trưởng người Việt, văn võ toàn tài đã cùng với Tinh Thiều nhân lòng oán hận của nhân dân Việt, kết nối với hào kiệt các châu thuộc miền đất nước ta đồng thời nổi dậy chống Lương. Thủ lĩnh Chu Diên là Triệu Túc và con là Triệu Quang Phục, phục tài đức Lý Bí đã đem quân theo trước tiên; lại có Phạm Tu, một viên tướng tài của Lý Bí có mặt từ đầu cuộc khởi nghĩa. Thứ sử Giao Châu của nhà Lương là Tiêu Tư Khiếp sợ, không giám chống cự, chạy về Việt Châu (Bắc Hợp Phố và Quảng Châu). Nổi dậy từ tháng 1 năm 542, không quá ba tháng, nghĩa quân đã chiếm được châu thành Long Biên (Bắc Ninh cũ).

Tháng 4 năm 542, vua Lương sai Thứ sử Việt Châu là Trần Hầu, Thứ sử La Châu là Ninh Cự, Thứ sử An Châu là Lý Trí, Thứ sử Ái Châu là Nguyễn Hán, từ hai phía Bắc, Nam Giao Châu cùng tiến đánh Lý Bí. Cuộc phản kích này của giặc Lương hoàn toàn thất bại.

Nguồn: Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 33.