Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

505-543 :Nhà Lương đô hộ.


Năm 502, ở Trung Quốc diễn ra sự loạn lạc, gọi là thời Nam – Bắc triều, kéo dài gần hai thế kỷ, từ 420 đến 589.

Năm 502, ở Trung Quốc diễn ra sự loạn lạc, gọi là thời Nam – Bắc triều, kéo dài gần hai thế kỷ, từ 420 đến 589. Bắc triều gồm: Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu và Tùy; Nam triều gồm các triều Tống, Nam Tề, Nam Lương, Hậu Lương và Trần.

Năm 502, ở Nam triều, Tiêu Diễn diệt nhà Tề, lập nhà Lương (502 - 557) và chuẩn bị dành lấy Giao châu.

Đến năm 505, Lý Khải được Tề Minh Đế cử sang thay Phục Đăng Chi làm Thứ sử Giao Châu. Khải thấy nhà Lương mới được nhà Tề truyền ngôi vua cho, bèn giữ Giao Châu, chống lại nhà Lương. Viên Trưởng sử của Lý Khải là Lý Tắc giết chết Lý Khải rồi dâng Giao châu cho nhà Lương. Nhà Lương cho Lý Tắc làm Thứ sử Giao Châu. Từ đây nước ta bị nhà Lương đô hộ.

 

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp