Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

5 đến 12-9-1960 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Lao Động Việt Nam.

Image

Tham dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 56 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 50 vạn đảng viên toàn quốc. Gần 20 đòan đại biểu của các Đảng cộng sản anh em đến dự Đại hội. Đại hội kiểm điểm công tác từ Đại Hội lần thứ II (tháng 2-1951) và đề ra nhiệm vụ trong giai ñoaïn cách mạng mới của toàn Đảng toàn dân.

Tham dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 56 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 50 vạn đảng viên toàn quốc. Gần 20 đòan đại biểu của các Đảng cộng sản anh em đến dự Đại hội.

Đại hội kiểm điểm công tác từ Đại Hội lần thứ II (tháng 2-1951) và đề ra nhiệm vụ trong giai ñoaïn cách mạng mới của toàn Đảng toàn dân. Đại hội xác định: “Nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam hiện nay là: tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng XHCN ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe XHCN và bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới”.

Đại hội quyết định sửa đổi Điều lệ Đảng để xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu của giai đọan cách mạng mới và bầu ra BCHTƯ gồm 43 ủy viên chính thức và 28 ủy viên dự khuyết.

Hội nghị BCHTƯ lần thứ nhất bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất BCHTƯ. Bộ Chính trị BCHTƯ Đảng gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết; Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 7 đồng chí.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 199.