Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

468 (Mậu Thân) :Lý Trường Nhân nắm quyền tự trị ở Giao Châu.

  

Người trong Giao Châu là Lý Trường Nhân, nhân lúc Thứ sử Lưu Mục bị bệnh chết, đã giết chết những bộ thuộc của Lưu Mục đem từ Trung Quốc sang rồi chiếm giữ Giao Châu, tự xưng là Thứ sử.

Người trong Giao Châu là Lý Trường Nhân, nhân lúc Thứ sử Lưu Mục bị bệnh chết, đã giết chết những bộ thuộc của Lưu Mục đem từ Trung Quốc sang rồi chiếm giữ Giao Châu, tự xưng là Thứ sử.

Tống Minh Đế (465 - 472) liền sai Lưu Bột sang làm Thứ sử Giao Châu. Lý Trường Nhân đem quân chống lại, chẳng bao lâu Lưu Bột chết. Nhà Tống đành phải để Lý Trường Nhân cầm quyền tự trị ở Giao Châu.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 31.