Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

30-4-1925 :2.500 công nhân nhà máy sợi Nam Định bãi công.


Cuộc bãi công của 2.500 công nhân nhà máy sợi Nam Định. Đây là lần đầu tiên đã nổ ra cuộc bãi công trên phạm vi toàn nhà máy với khẩu hiệu đòi tăng lương, chống đánh đập và đuổi công nhân. Cuộc bãi công này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đọan này.

Cuộc bãi công của 2.500 công nhân nhà máy sợi Nam Định. Đây là lần đầu tiên đã nổ ra cuộc bãi công trên phạm vi toàn nhà máy với khẩu hiệu đòi tăng lương, chống đánh đập và đuổi công nhân. Cuộc bãi công này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đọan này.

 

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 86.