Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

30-12-1978 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam...

Image

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là "bất khả xâm phạm", nhắc lại lập trường của Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp hoặc bất đồng bằng thương lượng hoà bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là "bất khả xâm phạm", nhắc lại lập trường của Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp hoặc bất đồng bằng thương lượng hoà bình.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1097.