Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

29-11-1983 :Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)

Image

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984, quyết định những chủ trương và biện pháp chấn chỉnh mặt trận lưu thông phân phối.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984, quyết định những chủ trương và biện pháp chấn chỉnh mặt trận lưu thông phân phối.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1084.