Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

29-03-1995 :Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 9

- Thông qua Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Góp ý kiến một số dự án luật khác và quyết định thành lập Toà án hành chính trong hệ thống toà án nhân dân.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1070.