Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

280-420 :Nhà Tấn đô hộ.

{

Vua nước Ngô là Tôn Hạo sau khi đã đầu hàng nhà Tấn liền tự tay viết thư khuyên Đào Hoàng nên về với Tấn.

Vua nước Ngô là Tôn Hạo sau khi đã đầu hàng nhà Tấn liền tự tay viết thư khuyên Đào Hoàng nên về với Tấn. Đào Hoàng nhận được thư rồi cũng giao nộp ấn theo về Lạc Dương. Vua Tấn hạ chiếu giao cho Đào Hoàng giữ chức củ, phong tước Uyển Lăng hầu. Giao Châu từ đó thuộc về nhà Tấn. (271 - 300). Đào Hoàng làm quan ở Giao Châu trong 30 năm (271-300).

Nhà Tấn đã tăng cường thiết lập chính quyền đô hộ đối với Âu Lạc.

 

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp