Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

28-7-1995 :Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Image

Cùng với việc đổi mới về kinh tế, Đảng và Nhà nước ta cũng rất chú trọng phát triển mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bao vây, tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế.

Cùng với việc đổi mới về kinh tế, Đảng và Nhà nước ta cũng rất chú trọng phát triển mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới.

Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bao vây, tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã khôi phục, mở rộng, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều mặt với các nước trong khu vực, trở thành thành viên chính thức của tổ chức ASEAN; từng bước đổi mới quan hệ với Liên bang Nga,các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập và các nước Đông Âu; mở rộng quan hệ với các nước công nghiệp phát triển; bình thường hóa quan hệ với Mỹ…1.

Nguồn:Nguyễn Quang Ngọc 2006, Tiến trình lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 390.