Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

28-3-1939 :Đảng Cộng sản Đông Dương ra “Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối cách mạng”.

Image

Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nước ngày càng nghiêm trọng, bản Tuyên ngôn kêu gọi toàn dân hãy thống nhất hành động, tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ, chống bọn đầu hàng, thân Nhật, bọn Tờrốtxkit.

Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nước ngày càng nghiêm trọng, bản Tuyên ngôn kêu gọi toàn dân hãy thống nhất hành động, tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ, chống bọn đầu hàng, thân Nhật, bọn Tờrốtxkit. Cuối cùng, bản Tuyên ngôn kêu gọi các cử tri hãy dồn phiếu cho Mặt trận trong dịp bầu cử Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ sắp tới.

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 294.