Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

28-12-1982 :Nghị quyết Quốc hội Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 4 sáp nhập huyện Trường Sa vào

Image

Nghị quyết Quốc hội Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 4 sáp nhập huyện Trường Sa vào tỉnh Phú Khánh.

Nghị quyết Quốc hội Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 4 sáp nhập huyện Trường Sa vào tỉnh Phú Khánh.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1098.