Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

28-06-1996 : Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua phương hướng nhiệ

Image

Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 1996-2000, sửa đổi điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng bí thư Đỗ Mười.

Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 1996-2000, sửa đổi điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng bí thư Đỗ Mười.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1088.