Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

27-07-1978 :Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV)

Image

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) bàn về kiện toàn tổ chức cải tiến chế độ làm việc và về tình hình và nhiệm vụ mới

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) bàn về kiện toàn tổ chức cải tiến chế độ làm việc và về tình hình và nhiệm vụ mới

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1083.