Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

27-03-1982 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng Cộng Sản Việt Nam

Image

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng Cộng Sản Việt Nam kiểm điểm công tác từ đại hội 4, đề ra nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới và bầu Ban Chấp hành trung ương Đảng đứng đầu là Tổng bí thư Lê Duẩn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng Cộng Sản Việt Nam kiểm điểm công tác từ đại hội 4, đề ra nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới và bầu Ban Chấp hành trung ương Đảng đứng đầu là Tổng bí thư Lê Duẩn.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1084.