Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

26-9-1945 :Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào Nam Bộ kháng chiến.

Qua đài phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ… Thà chết tự do hơn sống nô lệ… Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà…”.

Qua đài phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ… Thà chết tự do hơn sống nô lệ… Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà…”. Cùng ngày, Chính phủ Lâm thời ra lời hiệu triệu kêu gọi đồng bào cả nước “Hãy ủng hộ phong trào đấu tranh oanh liệt của đồng bào Nam Bộ”.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 14.