Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

26-11-1990 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)

Image

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) thảo luận và thông qua nghị quyết về phương hướng chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1991 , nghị quyết về dự thảo báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) thảo luận và thông qua nghị quyết về phương hướng chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1991 , nghị quyết về dự thảo báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng và

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1086.