Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

26-09-1979 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV)

Image

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) tổng kết tình hình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 4 năm 1976-1979 và vạch ra nhiệm vụ cấp bách trước mắt.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) tổng kết tình hình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 4 năm 1976-1979 và vạch ra nhiệm vụ cấp bách trước mắt.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1083.