Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

26-06-1984 : Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 7

Image

Kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khoá 7

- Thông qua sơ bộ phần các tội phạm của bộ Luật Hình sự, thông qua các báo cáo của TANDTC, VKSNDTC

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1065.