Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

26-05-1994 :Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội Khoá 9

- Thông qua Luật lao động, Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất, Luật sửa đổi luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, Luật sửa đổi luật bầu cử Hội đồng nhân dân và một số dự án luật khác

- Phê chuẩn Công ước quốc tế luật biển

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1070.