Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

25-6-1867 :Pháp tuyên bố toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp.


Thiếu tướng hải quân, tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra bản tuyên bố: Toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp; kể từ nay triều đình Huế không còn quyền lực gì đối với Nam Kỳ lục tỉnh nữa; một chính quyền duy nhất tồn tại ở Nam Kỳ: đó là chính quyền của người Pháp.

Thiếu tướng hải quân, tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra bản tuyên bố: Toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp; kể từ nay triều đình Huế không còn quyền lực gì đối với Nam Kỳ lục tỉnh nữa; một chính quyền duy nhất tồn tại ở Nam Kỳ: đó là chính quyền của người Pháp.

 

Nguồn:Dương Kinh Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1918), Hà Nội, Giáo Dục, Tr 67.