Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

25-11-1991 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) bàn về nhiệm vụ và giải pháp ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 1992-1995, về sửa đổi hiến pháp, về cải cách bộ máy nhà nước và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) bàn về nhiệm vụ và giải pháp ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 1992-1995, về sửa đổi hiến pháp, về cải cách bộ máy nhà nước và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đố

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1087.