Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

25-07-1994 : Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) thảo luận và thông qua nghị quyết về "Phát triển công nghiệp, công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới".

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) thảo luận và thông qua nghị quyết về "Phát triển công nghiệp, công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới".

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1088.