Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

25-06-1981 :Kỳ họp thứ 1 Quốc Hội Khoá 7

Image

Kỳ họp thứ 1 Quốc Hội Khoá 7

- Thông qua 4 đạo luật lớn về tổ chức các cơ quan cao nhất của Nhà nước ta Bầu các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

- Chủ tịch Hội đồng Nhà nước: Trường Chinh

- Chủ tịch Quốc Hội: Nguyễn Hữu Thọ

- Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng: Phạm Văn đồng

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1065.