Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

24 đến 25-4-1970 :Hội nghị cấp cao nhân dân Đông Dương.

Image

Dự họp có những người đứng đầu của các nước VNDCCH, CHMNVN, Lào và Campuchia. Ñoaøn đại biểu VNDCCH do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm trưởng đòan. Trong hai ngày làm việc, hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Dự họp có những người đứng đầu của các nước VNDCCH, CHMNVN, Lào và Campuchia. đoàn đại biểu VNDCCH do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm trưởng đòan. Trong hai ngày làm việc, hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Hội nghị nhất trí ra Tuyên bố chung khẳng định tình đoàn kết, sự ủng hộ lẫn nhau và là Cương lĩnh đấu tranh của nhân dân Đông Dương chống kẻ thù chung là Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 404.