Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

24-12-1985 :Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 7

Image

Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 7

- Thông qua báo cáo về tình Hình thực hiện kế hoạch Nhà nớc và ngân sách Nhà nước

- Thông qua Nghị quyết về việc kéo dài Nhiệm kỳ Quốc Hội khoá VII thêm một năm nữa.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1066.