Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

24-11-1993 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) họp chuẩn bị nội dung cho hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng nhằm kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 7, tổng kết một bước quá trình đổi mới, xác định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 7.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) họp chuẩn bị nội dung cho hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng nhằm kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 7, tổng kết một bước quá trình đổi mới, xác định những ch

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1087.