Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

24-06-1991 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Đảng Cộng Sản Việt Nam

Image

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Đảng Cộng Sản Việt Nam thông qua Cương lĩnh "Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội", Nội dung cơ bản của chiến lược "ổn định và phát triển kinh tế- xã hội của nước ta đến năm 2000", Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khoá VI), Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng, bầu ban Chấp hành trung ương, đứng đầu là Tổng bí thư Đỗ Mười.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Đảng Cộng Sản Việt Nam thông qua Cương lĩnh "Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội", Nội dung cơ bản của chiến lược "ổn định và phát triển kinh tế- xã hội của nước ta đến năm 2000", Báo cáo chính

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1087.