Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

23-8-1945 :Khởi nghĩa giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế.

Image

Tại Thừ Thiên - Huế : Lệnh khởi nghĩa được ban hành ngày 15-8. Ngày 18-8, các huyện lỵ Phong Điền, Phú Lộc khởi nghĩa thắng lợi, tiếp đó là huyện lỵ Hương Thủy (22-8), Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền….

Tại Thừ Thiên - Huế : Lệnh khởi nghĩa được ban hành ngày 15-8. Ngày 18-8, các huyện lỵ Phong Điền, Phú Lộc khởi nghĩa thắng lợi, tiếp đó là huyện lỵ Hương Thủy (22-8), Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền…. Từ ngày 21-8, lực lượng vũ trang cách mạng đã hoạt động trong nội thành Huế và ngày 23-8, lực lượng cách mạng đã biến cuộc biểu tình của ngụy quyền tổ chức thành cuộc tuần hoaønh thị uy giành chính quyền trong toàn thành phố (30-8-1945).

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 416.