Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

23-12-1987 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 8

- Bàn và quyết định Phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986-1990

- Quyết định Kế hoạch nhà nước và ngân sách nhà nước 1988

- Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước 1986

- Thông qua Luật đất đai, Luật đầu tư nước ngoài, Luật thuế xuất khẩu và nhập khẩu hàng phi mậu dịch.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1067.