Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

23-10-1955 :Nhân dân miền Nam chống “trưng cầu dân ý” của Ngô Đình Diệm.

Image

Được sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ, Ngô Đình Diệm bày ra cái gọi là “trưng cầu dân ý”, “truất phế Bảo Đại” đưa y lên làm “tổng thống”. Trong những ngày này, mặc dù Mỹ - Diệm phải dùng cảnh sát lùng bắt đồng bào miền Nam đi bỏ phiếu nhưng đồng bào đã tìm mọi cách để chống lại.

Được sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ, Ngô Đình Diệm bày ra cái gọi là “trưng cầu dân ý”, “truất phế Bảo Đại” đưa y lên làm “tổng thống”. Trong những ngày này, mặc dù Mỹ - Diệm phải dùng cảnh sát lùng bắt đồng bào miền Nam đi bỏ phiếu nhưng đồng bào đã tìm mọi cách để chống lại. Ở nhiều tỉnh, nhiều thành phố, nhiều xã nhân dân phá cuộc bỏ phiếu. Ở Hội An, Diệm đưa quân ra bắn chết 5 người, làm bị thương 4 người, bắt 200 người. Ở Cần Giuộc (Chợ Lớn), Hồng Ngự (Tây Ninh), nhiều người biểu tình bị bắn chết, hàng ngàn người bị bắt. Ngay tại Sài Gòn – Chợ Lớn, trên 50% không đi bầu, 80% áp phích bị xé.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 154.